Computer Security and Safety, Ethics, and Privacy


      
Computer Security Risks (ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์)

          ปัณหาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในทุกวันนี้มีอยู่มากมาย โดยผู้ใช้แต่ละรายก็ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน โดยแต่ละคนอาจมีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไป ปัญหาเหล่านี้มาได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ทางInternet หรือ Network โดยตัวที่จะจู่โจมทางนี้คือพวก viruses, worms, Trojan horse and rootkits การขโมยฮาร์ดแวร์และทรัพย์สิน การขโมยซอฟต์แวร์ การขโมยข้อมูลต่างๆ ระบบล้มเหลว ความปลอดภัยของไวเลส ความสะดวกสบายในการใช้คอมพิวเตอร์ สังคมและจริยธรรม ข้อมูลลับ  ฯลฯ


           Look at computer security problems today, there are many. By individual users are experiencing these issues as well. Each person may have a different solution. These issues have variety. It is caused by many factors, such as the Internet or the Network by the way is to attack the viruses, worms, Trojan horse and rootkits hardware theft and property. Stealing software. Theft of information systems security, wireless failure. Comfortable using computers. Social, ethical and confidential information etc..

Storage          Storage คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์ เพื่อบันทึกข้อมูลอย่าง ซอฟต์แวร์ต่างๆ ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง หรือวิดีโอ ซึ่งต่างต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ใน Storage ทั้งสิ้น อุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่อย่างมากมาย เช่น Harddisk(RAID, NAS, External and Removable Hard Disks, Miniature Hard Disks, Hard Disk Controllers), Flash Memory Storage (Solid State Drives, Memory Cards, USB flash Drives, ExpressCard Modules), Cloud Storage, Optical Discs(CDs, DVDs and Blu-ray Discs), Other Type of Storage(Tape, Smart Cards, Microfilm) etc.

          Storage is a data storage device. Which is in the form of hardware to record data. Various software. Information in different formats such as text, audio or video, which are required to keep this information stored in Storage all these devices exist, such as Harddisk (RAID, NAS, External and Removable Hard Disks, Miniature Hard Disks, Hard Disk Controllers. ), Flash Memory Storage (Solid State Drives, Memory Cards, USB flash Drives, ExpressCard Modules), Cloud Storage, Optical Discs (CDs, DVDs and Blu-ray Discs), Other Type of Storage (Tape, Smart Cards, Microfilm) etc.

Input          Input เป็นข้อมูลและคำสั่งเพื่อเข้าถึงการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผู้คนมีความต้องการที่หลากหลายจึงทำให้มีคำสั่งที่แตกต่างกันไป

          Input data and commands to access the computer. People have different needs and therefore make an order to vary.

          Input Devices (อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล) มีหลากหลายอย่างด้วยกัน เช่น KeyBoard, Pointing Devices, mouse, Trackball, Touchpad, Pointing Stick, Touchscreens, Touch-Sensitive Pads, Pen Input, Game Control (Gamepads, Joysticks and Wheels, Light Guns, Dance Pads, Motion-Sensing Game Controllers),Digital Cameras, Voice Input, Video Input, Scanners and Reading Devices, Biometric Input  etc.

The Components of the System Unit          System Unit อยู่ภายใน Case ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในประกอบด้วยส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์มากมาย เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ System Unit นี้มีขนาดที่เหมาะสม แตกต่างกันไป โดย Case ที่บรรจุ System Unit นั้น บางครั้งเรียกว่า "Chassis" ซึ่งทำมาจากโลหะ หรือพลาสติก เพื่อป้องกันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใน จากความเสียหาย โดยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือต่างๆจะต้องมี System Unit

          Case System Unit inside the computer. Which contain many electronic components. Access to Information System Unit is the right size to vary by Case Packing System Unit is sometimes called the "Chassis" is made of metal or plastic to protect the computer inside. From damage. By computer. And mobile devices will require a System Unit.
         
          Processor (ระบบประมวลผล)
Processor บางครั้งเรียก "Central Processing Unit (CPU)" ทำหน้าที่ตอบสนอง และประมวลผล เพื่อใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์

          Processor
Sometimes called Processor "Central Processing Unit (CPU)" function and response processing for use in the computer.

Application Software
          Application Software is in the form of Packaged, Software, Custom software and Web Application, Opensource software, Shareware, Freeware, Public-domain Software etc.
Application Software has many aspects such as


1. ช่วยในการสร้างธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Assist in creating efficient business.)
2. ช่วยในการสร้างงานกราฟฟิกและสื่อต่างๆ (Helps to create graphics and media.)
3. ช่วยในเรื่องส่วนบุคคลและงานด้านการศึกษา (Assist in personal and education.)
4. ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างง่ายดาย (Makes communication possible with ease.)

          Business Software (ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ) เป็น Application Software ที่ช่วยผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการทำงานทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วย ตาราง, ฐานข้อมูล, งานนำเสนอ, การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, การจดบันทึก, การทำบัญชี, การจัดการเอกสาร เป็นต้น

          Business Software (business software) is the Application Software that allows people to work effectively in the business of everyday life. This includes tables, databases, presentations, personal information management, records, accounting, document management, etc.

The Internet and World Wide Web          เหตุผลส่วนใหญ่ทางธุรกิจ ทางบ้าน และผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ต้องการคอมพิวเตอร์นั้น ก้อเพื่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เพราะเป็นเครื่องมือค้นหาที่กว้างไกล ทั้งข่าวสารรอบโลก และการสื่อสารที่เร่งด่วน ก็เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

          The reason most business, home and other users who want the computer to access the Internet. Because search engines are far-reaching. News around the world and to communicate the urgency. It is possible easily.

The Wold Wide Web (WWW.)

          หลายๆคน ใช้ www และ อินเตอร์เน็ต ในการแลกเปลี่ยนกัน www เป็นบริการของอินเตอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วย เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า"Web Page" ซึ่งภายในนั้นจะมีข้อความ ภาพกราฟฟิก แอนนิเมชั่น เสียง และวิดีโอต่างๆ ให้เราได้เข้าไปค้นคว้าได้อย่างมากมาย

          Many people use the Internet to exchange www and www is a service of the Internet. Which include Documents electronically. Known as "Web Page" which is within the text, graphics, sound, and animation length videos. We had to research a lot.

Introduction to computers


          คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง ที่เก็บอยู่ในความจำภายในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล โดยระบบของข้อมูลนั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนด ทำให้เกิดผลและเก็บผลลัพธ์นั้นเพื่อใช้ในอนาคต


          Computer is an electronic device. By working under the control of the instruction set. Stored in the internal memory of the device, which can store data in your system's data. Depending on the results, and store the results for future use.


ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  : Components of the computer.
1. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices)
2. อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices)
3. หน่วยประมวลผล (System Unit)
4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices)
5. อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Devices)

ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้คอมพิวเตอร์  : Advantages - Disadvantages of using computers.
ข้อดี - รวดเร็ว (Fast)
         - ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ (The information is reliable.)
         - ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน (The data is consistent.)
         - เก็บข้อมูลต่างๆ (Store information.)
         - การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate effectively as possible.)
ข้อเสีย - เสียสุขภาพ  (lose health.)
            - เกิดการละเมิดสิทธิ (The violations.)
            - เสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณชน (Risk to public safety.)
            - เกิดผลกระทบจากการใช้งาน (Impact of the applications.)
            - เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Impact on the environment.)

Computer Software

          ซอฟต์แวร์ บางครั้งถูกเรียกว่า "โปรแกรม" ซึ่งมีการทำงานเป็นลำดับของคำสั่ง และสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นบอกถึงงานที่คอมพิวเตอร์จะทำว่าทำงานอย่างไร ประกอบด้วย

           Software, sometimes referred to as "the program", which is a sequence of commands and a common purpose. That tells the computer to do that work include

- ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
- ซอฟต์แวร์การทำงาน (Operating System)
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
- โปรแกรมติดตั้งและทำงาน (Installing and Running Programs)
- ซอฟต์แวร์พัฒนา (Software Development)