Software

ซอฟต์แวร์ (Software)
  • ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  : Software to program, set of instructions or commands to the computer. Software means the sequence of steps that are written by order of the computer. These commands are arranged in a computer program.
  • ซอฟต์แวร์ หมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้  :  The software includes all the software that makes the computer work.


คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (Features of the software.)

  • ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาหรือจัดการให้เกิดขึ้น (Software development or management were to happen.)
  • ซอฟต์แวร์ไม่สึกหรอ  (Software does not wear out.)
  • ถูกสร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (Custom build)


ชนิดของซอฟต์แวร์ (Types of software.)
หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำงาน แบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็น 2 ประเภท คือ
If you find this type of software-based working environment. The software is divided into two categories.

  • ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) 
  • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) 

          ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง 
          System software is the software company created to manage the system. Functions of the operating system software is based on a variety of computer systems, such as data from the keypad characters and interpret the computer understands. The information displayed on the screen or to a printer. Data in the file system data on secondary memory.


          ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ 

Computer Security and Safety, Ethics, and Privacy


      
Computer Security Risks (ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์)

          ปัณหาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในทุกวันนี้มีอยู่มากมาย โดยผู้ใช้แต่ละรายก็ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นกัน โดยแต่ละคนอาจมีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไป ปัญหาเหล่านี้มาได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ทางInternet หรือ Network โดยตัวที่จะจู่โจมทางนี้คือพวก viruses, worms, Trojan horse and rootkits การขโมยฮาร์ดแวร์และทรัพย์สิน การขโมยซอฟต์แวร์ การขโมยข้อมูลต่างๆ ระบบล้มเหลว ความปลอดภัยของไวเลส ความสะดวกสบายในการใช้คอมพิวเตอร์ สังคมและจริยธรรม ข้อมูลลับ  ฯลฯ


           Look at computer security problems today, there are many. By individual users are experiencing these issues as well. Each person may have a different solution. These issues have variety. It is caused by many factors, such as the Internet or the Network by the way is to attack the viruses, worms, Trojan horse and rootkits hardware theft and property. Stealing software. Theft of information systems security, wireless failure. Comfortable using computers. Social, ethical and confidential information etc..

Storage          Storage คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์ เพื่อบันทึกข้อมูลอย่าง ซอฟต์แวร์ต่างๆ ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง หรือวิดีโอ ซึ่งต่างต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ใน Storage ทั้งสิ้น อุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่อย่างมากมาย เช่น Harddisk(RAID, NAS, External and Removable Hard Disks, Miniature Hard Disks, Hard Disk Controllers), Flash Memory Storage (Solid State Drives, Memory Cards, USB flash Drives, ExpressCard Modules), Cloud Storage, Optical Discs(CDs, DVDs and Blu-ray Discs), Other Type of Storage(Tape, Smart Cards, Microfilm) etc.

          Storage is a data storage device. Which is in the form of hardware to record data. Various software. Information in different formats such as text, audio or video, which are required to keep this information stored in Storage all these devices exist, such as Harddisk (RAID, NAS, External and Removable Hard Disks, Miniature Hard Disks, Hard Disk Controllers. ), Flash Memory Storage (Solid State Drives, Memory Cards, USB flash Drives, ExpressCard Modules), Cloud Storage, Optical Discs (CDs, DVDs and Blu-ray Discs), Other Type of Storage (Tape, Smart Cards, Microfilm) etc.

Input          Input เป็นข้อมูลและคำสั่งเพื่อเข้าถึงการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผู้คนมีความต้องการที่หลากหลายจึงทำให้มีคำสั่งที่แตกต่างกันไป

          Input data and commands to access the computer. People have different needs and therefore make an order to vary.

          Input Devices (อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล) มีหลากหลายอย่างด้วยกัน เช่น KeyBoard, Pointing Devices, mouse, Trackball, Touchpad, Pointing Stick, Touchscreens, Touch-Sensitive Pads, Pen Input, Game Control (Gamepads, Joysticks and Wheels, Light Guns, Dance Pads, Motion-Sensing Game Controllers),Digital Cameras, Voice Input, Video Input, Scanners and Reading Devices, Biometric Input  etc.

The Components of the System Unit          System Unit อยู่ภายใน Case ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในประกอบด้วยส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์มากมาย เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ System Unit นี้มีขนาดที่เหมาะสม แตกต่างกันไป โดย Case ที่บรรจุ System Unit นั้น บางครั้งเรียกว่า "Chassis" ซึ่งทำมาจากโลหะ หรือพลาสติก เพื่อป้องกันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใน จากความเสียหาย โดยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือต่างๆจะต้องมี System Unit

          Case System Unit inside the computer. Which contain many electronic components. Access to Information System Unit is the right size to vary by Case Packing System Unit is sometimes called the "Chassis" is made of metal or plastic to protect the computer inside. From damage. By computer. And mobile devices will require a System Unit.
         
          Processor (ระบบประมวลผล)
Processor บางครั้งเรียก "Central Processing Unit (CPU)" ทำหน้าที่ตอบสนอง และประมวลผล เพื่อใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์

          Processor
Sometimes called Processor "Central Processing Unit (CPU)" function and response processing for use in the computer.

Application Software
          Application Software is in the form of Packaged, Software, Custom software and Web Application, Opensource software, Shareware, Freeware, Public-domain Software etc.
Application Software has many aspects such as


1. ช่วยในการสร้างธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Assist in creating efficient business.)
2. ช่วยในการสร้างงานกราฟฟิกและสื่อต่างๆ (Helps to create graphics and media.)
3. ช่วยในเรื่องส่วนบุคคลและงานด้านการศึกษา (Assist in personal and education.)
4. ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างง่ายดาย (Makes communication possible with ease.)

          Business Software (ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ) เป็น Application Software ที่ช่วยผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการทำงานทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วย ตาราง, ฐานข้อมูล, งานนำเสนอ, การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, การจดบันทึก, การทำบัญชี, การจัดการเอกสาร เป็นต้น

          Business Software (business software) is the Application Software that allows people to work effectively in the business of everyday life. This includes tables, databases, presentations, personal information management, records, accounting, document management, etc.

The Internet and World Wide Web          เหตุผลส่วนใหญ่ทางธุรกิจ ทางบ้าน และผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ต้องการคอมพิวเตอร์นั้น ก้อเพื่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เพราะเป็นเครื่องมือค้นหาที่กว้างไกล ทั้งข่าวสารรอบโลก และการสื่อสารที่เร่งด่วน ก็เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

          The reason most business, home and other users who want the computer to access the Internet. Because search engines are far-reaching. News around the world and to communicate the urgency. It is possible easily.

The Wold Wide Web (WWW.)

          หลายๆคน ใช้ www และ อินเตอร์เน็ต ในการแลกเปลี่ยนกัน www เป็นบริการของอินเตอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วย เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า"Web Page" ซึ่งภายในนั้นจะมีข้อความ ภาพกราฟฟิก แอนนิเมชั่น เสียง และวิดีโอต่างๆ ให้เราได้เข้าไปค้นคว้าได้อย่างมากมาย

          Many people use the Internet to exchange www and www is a service of the Internet. Which include Documents electronically. Known as "Web Page" which is within the text, graphics, sound, and animation length videos. We had to research a lot.